22 abr. 2016

Promoción, avaliacións finais de etapa e itineraios da LOMCE

Coa implantación da LOMCE aparecen as avaliacións de final de etapa: en 3ºEP e 6ºEP dende o curso 2014-2015, en 4º ESO e 2º de BACHILLERATO dende o curso 2016-2017.

 Pódense descargar modelos das avaliacións aquí:

            - modelos  3º (descarga)

            - modelos  6º (descarga)

PROMOCION
Repetirase sempre que se suspendan dúas asignaturas troncais ou unha troncal e unha lingua cooficial, pero poderá pasarse de curso se unha delas és específica, como música, plástica ou educación física. Quenes suspendan tres asignaturas repetirán en todos os casos, ainda que a terceira non sexa troncal nin lingua cooficial. En Bachillerato poderá pasarse de curso ainda que teñan dous suspensos, pero será preciso que os estudiantes se matriculen desas asignaturas. Solo poderá repetirse unha vez por curso ou dúas, de manera excepcional.


 ITINERARIOS

Prevense novos itinerarios e dúas opciones para encamiñar aos alumnos cara á Formación Profesional ou cara ao Bachillerato. A partir de 3º de ESO, a elección das asignaturas optativas determinará esta bifurcación, que quedará ratificada en 4º. Ao final desta etapa deberase realizar unha evaliación externa que dará acceso ao título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. Si se suspende esta avaliación, non se obterá o título. A nota final de ESO será unha media ponderada entre as calificacións das materias cursadas (70%) y la evaluación externa final (30%).


FORMACION PROFESIONAL


Créase a Formación Profesional Básica para alumnos de 2º de ESO entre 15 y 17 anos que repetiran dúas veces, polo que se incluirá na la ensinanza obrigatoria. Quenes aproben obterán un título académico e a cualificación profesional de nivel 1 para, a continuación, cursar FP de Grao Medio e realizar a avaluación final de ESO, se quixeran obter o título de Graduado en ESO. É gratuita, ten unha duración de dous anos. A Formación Profesional de Grao Medio introduce novas materias que favorezan o paso á Formación Profesional de Grao Superior e se orientan a sectores profesionais concretos.

Regúlase a Formación Profesional dual, que combina o aprendizaxe na aula coas prácticas en empresas e unha beca salario para os estudiantes.